über uns - O nás - about us

tschechisch / deutsch / English

Wer sind wir?
VISEGRAD-V4  das ist unser Firmenname und der bezieht sich auf die Visegrad Staaten (Tschechien Ungarn Polen und der Slowakei)
Wir sind eine tschechische Firma seit 1989 in Tschechien tätig der Firmensitz ist in Usti nad Labe  (an der Elbe)
Unser Online Shop ist gedacht für Tschechen und Kunden  aus den Visegrad Staate, die aus irgend eine Grund in der EU leben oder arbeiten und einige Produkte vermissen
oder Liebhaber sind von den Produkten die Sie gerne probieren möchten und auf den Heimischen Markt nicht zu bekommen sind

Wir habe fast keine Lagerware wird in der Regel nach der Bestellung besorgt was kein Problem ist und die Ware ist immer frisch

Wir bieten ausschließlich Produkte der Visegrad Länder an die dort Produziert werde und auch in der Regel nur dort Verkauft werden.
darunter viele Traditionsfirmen und die meisten Produkte die es nur dort gibt zu guten Preisen
Manche Produkte holen wir direkt vom Hersteller ohne Zwischenhändler
Nach Ihrer einer Bestellung suchen wir nach den günstigsten Angebot
Aus diesen Grund können wir auch einige Produkte sogar günstiger anbieten , wie die örtlichen Kaufhallen und Supermärkte
Stammkunden geben wir die Ersparnis wieder zurück in Form von Bonus Punkten oder bieten Produkte zur Auswahl zusätzlich zu der Bestellung
Wir haben ein breites Sortiment und viele Produkte aber nicht alles im Shop. Wenn jemand etwas spezielles sucht  dann bitte informieren was es ist
das so genau wie möglich beschreiben (Firmennahme Foto oder ähnliches) wir prüfen die Möglichkeit und Sie werden informiert über Preis und Liefermöglichkeit.

Sie haben ein Produkt in einen tschechischen Shop gefunden aber die Firma liefert nicht nach Deutschland,(die meisten tschechischen Shops liefern nicht nach Deutschland)
kein Problem. Schicken Sie uns ein Link eine Beschreibung oder ein Foto und wir werden versuchen das Produkt zu besorgen und wir schicken es nach Deutschland
kein Problem , wenn es kein in Deutschland verbotenes Produkt ist.
Für manche Produkte ist Vorkasse erforderlich

Wir sind das einzige tschechische Unternehmen das für deutsche Kunden auch deutsche Versandkosten anbietet

unsere Vorteile und Nachteile auf einen Blick

Vorteile

  • immer günstige Preise
  • breite Palette von Waren
  • immer frisch weil nur nach Bedarf gekauft wird
  • Sonerangebote von verschiedenen Anbietern
Nachteile
  • Mansche Produkte müssen erst Bestellt werden vom Hersteller
  • Verzögerung der Lieferung , weil wir nicht wegen ein Paket nach Deutschland fahren
  • alternativ für eilige Kunden Lieferung durch die tschechische Post
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kdo jsme?
VISEGRAD-V4 toto je název naší společnosti a odkazuje na země Visegrádu (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko)
Jsme česká společnost působící v České republice od roku 1989, sídlo společnosti je v Ústí nad Labe (na Labi)
Náš online obchod je určen pro Čechy a zákazníky ze zemí Visegrádu, kteří z nějakého důvodu žijí nebo pracují v EU a chybí jim některé produkty
nebo milovníci produktů, které byste chtěli vyzkoušet a které nejsou dostupné na domácím trhu

Skladem nemáme téměř žádné zboží, obvykle po objednání není problém a zboží je vždy čerstvé

Nabízíme pouze produkty ze zemí Visegrádu, které se tam vyrábějí a obvykle se prodávají pouze tam.
včetně mnoha tradičních společností a většiny produktů, které jsou tam dostupné pouze za dobré ceny
Některé výrobky získáváme přímo od výrobce bez prostředníka
Po zadání objednávky vyhledáme nejlevnější nabídku
Z tohoto důvodu můžeme také nabídnout některé produkty ještě levněji, například místní obchodní domy a supermarkety
Úspory vracíme pravidelným zákazníkům zpět ve formě bonusových bodů nebo nabízíme kromě objednávky produkty, ze kterých si můžete vybrat
Máme široký sortiment a mnoho produktů, ale ne všechno v obchodě. Pokud někdo hledá něco zvláštního, dejte nám prosím vědět, co to je
Popište to co nejpřesněji (název společnosti nebo něco podobného), prověříme tuto možnost a budete informováni o ceně a možnostech dodání.

Našli jste produkt v českém obchodě, ale společnost nedodává do Německa (většina českých obchodů nedoručuje do Německa)
Žádný problém, pokud se nejedná o produkt, který je v Německu zakázán, můžete použít adresu naší společnosti, balíček přepošleme

Jsme jedinou českou společností, která také nabízí německé náklady na dopravu pro německé zákazníky

naše výhody a nevýhody na první pohled

výhody

    vždy dostupné ceny
    široký sortiment zboží
    vždy čerstvé, protože se kupuje pouze v případě potřeby
    Speciální nabídky od různých poskytovatelů

nevýhoda

    Některé produkty je nutné nejprve objednat u výrobce
    Zpoždění dodávky, protože se nechystáme do Německa pro balíček
    alternativně pro naléhavé zákazníky doručení Českou poštou

English
disadvantage

Who are we?
VISEGRAD-V4 this is our company name and it refers to the Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia)
We are a Czech company operating in the Czech Republic since 1989, the company headquarters is in Usti nad Labe (on the Elbe)
Our online shop is intended for Czechs and customers from the Visegrad countries who for some reason live or work in the EU and miss some products
or lovers of the products that you would like to try and that are not available on the domestic market

We have almost no goods in stock, usually after ordering what is not a problem and the goods are always fresh

We only offer products from the Visegrad countries that are produced there and are usually only sold there.
including many traditional companies and most of the products that are only available there at good prices
We get some products directly from the manufacturer without an intermediary
After you have placed an order, we will look for the cheapest offer
For this reason we can also offer some products even cheaper, such as the local department stores and supermarkets
We give the savings back to regular customers in the form of bonus points or offer products to choose from in addition to the order
We have a wide range and many products, but not everything in the shop. If someone is looking for something special then please let us know what it is
Describe it as precisely as possible (company name photo or something similar) we will check the possibility and you will be informed about price and delivery options.

You have found a product in a Czech shop, but the company does not deliver to Germany (most Czech shops do not deliver to Germany)
No problem, if it is not a product that is prohibited in Germany, you can use our company address, we will forward the package

We are the only Czech company that also offers German shipping costs for German customers

our advantages and disadvantages at a glance

advantages

    always affordable prices
    wide range of goods
    always fresh because it is only bought when needed
    Special offers from various providers    Some products must first be ordered from the manufacturer
    Delay in delivery because we are not going to Germany for a package
    alternatively for urgent customers delivery by the Czech Post